Řecko - Antické památky Řecka s pobytem v Tolu - 2024/25 - CK Poznání
12dňový zájazd
  Náročnosť 1
polpenzia stravapolpenzia hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Přijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem. Takové množství starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Poznámka: místa na trajektu jsou na vyžádaní

3 lůžkové pokoje jsou formou přistýlky.


CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Termíny a ceny

Termín 24.07. - 04.08.24 streda - nedeľa
VYPRODÁNO
Kód termínu 24TOL14102
Cena
834 €
cena za 12 dní
Termín 04.09. - 15.09.24 streda - nedeľa
MÍSTA NA OVĚŘENÍ (pouze pro 1 osobu)
Kód termínu 24TOL14103
Cena
834 €
cena za 12 dní

Program zájazdu

1. deň: odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie
2. deň: Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem. Na lodi máte zajištěna pohodlná polohovací sedadla. Fakultativně lze dokoupit při objednání zájezdu ubytování ve 4lůžk. nebo 2lůžk. kajutách.
3. deň: vylodění v řecké IGOUMENITSE, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.
4. deň: věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS s nespočtem antických a středověkých pozůstatků, zde se v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
5. deň: pobyt u moře, individuální volno.
6. deň: celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let, opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.
7. deň: pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy HYDRA a SPETSES. Ostrovy se pyšní svěží přírodou, křišťálově čistou vodou a ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy.
8. deň: archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hl. středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem r. 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, fascinující amfiteátr s dokonalou akustikou. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.
9. deň: pobyt u moře, individuální volno.
10. deň: starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které se řadí k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Večer nalodění na trajekt do Itálie.
11. deň: plavba Středozemním mořem, noční plavba do italské Ancony, po vylodění jízda do ČR.
12. deň: Ráno předpokládaný návrat (přejezd hranic do ČR cca ve 05:00 hod).

Stravovanie: polpenzia

7x snídaně, 6x večeře

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • doprava klim. busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v Kalambace, 6x v Tolu), 7x snídaně, 6x večeře, vedoucí zájezdu

Cena nezahŕňa

  • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 5000 Kč (povinné při nedoobsazení), trajekt tam i zpět ve 4lůžk. kajutě 1200 Kč/os, ve 2lůžk. kajutě 2600 Kč/os., pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 900 Kč, svoz za příplatek dle nástupu