Izrael - Křížem krážem staletími - 2024/25 - CK Poznání
11dňový zájazd
8Skupinaosob
  Náročnosť 1
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Fascinující Jeruzalém, kde se na každém rohu potkávají tradice tří velkých náboženství s moderní dobou jak v uzounkých uličkách orientálního starého města, tak na pulsujících bulvárech. Vyprahlá judejská poušť začínající hned za branami Betléma a dotýkající se hladiny Mrtvého moře, na které se budete vznášet. Památky židovské, starořecké, římské, křesťanské, muslimské i křižácké, mnohdy jedna vedle druhé. Nádherná příroda kolem Galilejského jezera a na Golanských výšinách, posetých vinicemi. Koupání v moři, jezeře i teplých pramenech. Skvělé jídlo a vůně vodních dýmek v bezpočtu restaurací a kaváren. Supermoderní Tel Aviv a jeho dlouhé, zlaté pláže. To vše a mnohem více zažijete na naší cestě nenapodobitelným Izraelem, který se Vám dostane pod kůži.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 15.05. - 25.05.24 streda - sobota
UZAVŘENO
Kód termínu 24IKK02501
Cena
2 851 €
cena za 11 dní
Termín 14.11. - 24.11.24 štvrtok - nedeľa
Kód termínu 24IKK02502
Cena
2 809 €
cena za 11 dní

Program zájazdu

1. deň: Odlet z ČR. Podvečerní přílet do TEL AVIVU, krátký přesun do JERUZALÉMA, ubytování. Večer v případě dostatku času návštěva největšího jeruzalémského trhu MAHANE JEHUDA, kde můžeme pozorovat, jak se baví obyvatelé Jeruzaléma.
2. deň: Ráno procházkou dojdeme do Starého města, návštěva ZDI NÁŘKŮ, dále HORA SION se sálem Poslední večeře a Chrámem věčného spánku Panny Marie. Procházka uličkami Starého města s řadou krámků, kus cesty půjdeme po hradbách, a nakonec i vyšplháme až na střechy domů a podíváme se (někdy doslova) místním až do kuchyně. Samozřejmě nevynecháme CHRÁM BOŽÍHO HROBU, nejsvětější místo křesťanství. V podvečer návštěva MEA ŠEARIM, čtvrti ortodoxních židů.
3. deň: Den zahájíme přesunem na OLIVETSKOU HORU, návštěva věže CHRÁMU NANEBEVZETÍ (nejlepší vyhlídka v Jeruzalémě), dále chrámu Pater Noster (kdo první najde Otčenáš v češtině?), GETSEMANSKÉ ZAHRADY a hrobu Panny Marie. Přechod do Starého města Svatoštěpánskou bránou, VIA DOLOROSA včetně všech zastavení Páně. Pro vytrvalé večer možnost návštěvy některého z barů v novém centru Jeruzaléma.
4. deň: Brzy ráno návštěva CHRÁMOVÉ HORY s mešitami AL-AKSÁ a SKALNÍ DÓM, poté odjezd přes ochrannou bariéru na Západní břeh, kde zamíříme na návštěvu unikátního kláštera MAR SABA na kraji Judejské pouště. Následovat bude krátká zastávka v HERODIONU, pevnosti Heroda Velikého, odkud se přesuneme do nedalekého Betléma, kde si vychutnáme večerní atmosféru na náměstí Jesliček a posléze přenocujeme.
5. deň: Po snídani si ještě prohlédneme CHRÁM ZROZENÍ PÁNĚ a MLÉČNOU JESKYNI. Následuje odjezd k Mrtvému moři, cestou však rozhodně nevynecháme ani impozantní starožidovskou pevnost MASADA, která je jedním ze zdrojů židovské identity. Následuje koupání v největším letovisku EIN BOKEK – opravdu si v Mrtvém moři můžete číst noviny? Večer návrat do Betléma.
6. deň: Ráno odjezd směr GALILEA, cestou zastávka u řeky Jordánu na místě křtu Ježíše Krista. Cestou údolím Jordánu se při slušném počasí stavíme v reservaci GAN HAŠLOŠA s teplými prameny (celoročně 28 stupňů), kde se můžeme vykoupat. Poté vyrazíme na prohlídku římského města SCYTHOPOLIS s velkým amfiteátrem, na závěr dne pak vystoupáme křivolakou silničkou na polozřícený křižácký hrad BELVOIR s krásnými výhledy na Jordánské údolí. Večer příjezd k proslulému Galilejskému jezeru, kde přenocujeme.
7. deň: Po snídani odjezd na HORU BLAHOSLAVENSTVÍ a návštěva chrámu Blahoslavenství, místo slavného Kázání na hoře. Poté sjezd k jezeru do TABGHY, návštěva chrámu Heptapagon, kde Ježíš učinil zázrak s chleby a rybami, a kostela Primátu svatého Petra přímo na břehu GALILEJSKÉHO JEZERA. Poté zhlédneme trosky vesnice KAPERNAUM, kde pobýval Ježíš. Pak opustíme tradiční cesty a nahlédneme do národního parku na Arbelských útesech, odkud je nejhezčí rozhled na Galilejské jezero a na Golany. Cestou do Nazaretu ještě vyjedeme vlásenkami na horu TABOR a prohlédneme si nepřekonatelný františkánský chrám Přepodstatnění Páně. Ubytování a večeře v Nazaretu.
8. deň: Po snídani si prohlédneme BAZILIKU ZVĚSTOVÁNÍ, nejvýznamnější chrám v Nazaretu, a stejnojmennou jeskyni, navštívíme mešitu a podíváme se do Mariiny studně. Na trhu ve starém městě budeme zkoumat, co vše se tam dá koupit. Cestou z Nazaretu navštívíme MEGIDO – ano, právě tady se má odehrát Armageddon. Budeme se zde bát? Na závěr dne si ponecháme návštěvu odlehlého karmelitského kláštera svatého Eliáše, kde Eliáš údajně pobil proroky Baalovy, z něj pak nádhernou horskou silnicí s neopakovatelnými výhledy na Středozemní moře dojedeme do HAIFY, kde přenocujeme.
9. deň: Dopoledne prohlídka HAIFY – promenáda Bat Galim, návštěva Eliášovy jeskyně, pak výjezd lanovkou na HORU KARMEL a KLÁŠTER STELLA MARIS. Poté přechod k famózním zahradám BAHÁÍ a jejich krátká prohlídka. Odpoledne odjezd do KAISAREJE, nejvýznamnějšího přístavu antického období, založeného Herodem Velikým, s krásně zachovanými památkami římskými i křižáckými. Možnost koupání. Večer příjezd do Tel Avivu.
10. deň: Prohlídka TEL AVIVU, architektura Bauhausu, radnice, Rothschildův bulvár, hlavní telavivský trh a uličky jemenské čtvrti, procházka po dlouhé pobřežní promenádě, případně i koupání ve Středozemním moři. Dále pěší výlet do starého arabského přístavu JAFFA, který dnes již je součástí Tel Avivu, a prohlídka jeho životem kypících uliček i chrámu svatého Petra. Den zakončíme potulkou po večerním Tel Avivu a jeho bulvárech.
11. deň: Dopoledne se ještě můžeme naposledy projít po Tel Avivu a nakoupit dárky. Kolem poledne odjezd na letiště a návrat do ČR.

Stravovanie: raňajky

10x snídaně

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka Praha-Tel Aviv-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 500 Kč, doprava mikrobusem dle programu, 10x ubytování v hotelu nebo penzionu, 10x snídaně, česky hovořící vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • ostatní strava, vstupy, fakultativní programy, bakšišné a vše, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj na vyžádání, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 770 Kč, do 85 000 Kč za 1 520 Kč

Podobné zájazdy