Itálie - to nejlepší z Itálie - letecky - 2024/25 - CK Poznání
shutterstock_7325531411

Itálie - to nejlepší z Itálie - letecky

raňajky stravaraňajky hotel *** ubytovaniehotel *** letecky dopravaletecky
FASCINUJÍCÍ MĚSTA A PAMÁTKY
ATRAKTIVNÍ ZÁJEZD PLNÝ HISTORIE A PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ

Termíny a ceny

Zájazd nemá k dispozícii žiadne termíny.

Program zájazdu

1. deň: odlet v odpoledních hod. z Prahy do Benátek dle let. řádu, transfer z letiště na hotel.
2. deň: prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, KAMPANILA - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, CANAL GRANDE a okázalé paláce, tržnice, BASILICA DEI FRARI (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu PONTE RIALTO, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. Odpoledne lodí na OSTROV BURANO v Benátské laguně, ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.
3. deň: prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel SANTA CROCE, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj. Po prohlídce odjezd na ubytování.
4. deň: přejezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek hl. města, PIAZZA NAVONA - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, FONTÁNA DI TREVI – nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana - které bylo pupkem antického římského impéria, slavné KOLOSEUM – symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, KAPITOL - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v hotelu.
5. deň: dopoledne si nenecháme ujít nejmenší stát na světě VATIKÁN (UNESCO), hlava katolické církve, náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní baziliku sv.Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím, VATIKÁNSKÁ MUZEA - s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Odpoledne navštívíme jednu z největších turistických atrakcí Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu.
6. deň: dopolední výlet po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Pokračujeme na VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií: právě tady můžete ochutnat tu nejlepší pizzu na světě, město kde se ještě nevytratil duch starověku. Navštívíme historické centrum CENTRO STORICO – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito aj.
7. deň: přejezd do SALERNA, prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti KAMPÁNIE, bělostné vily přilepené na strmých svazích, háje citronovníků pokrývající útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). V podvečer transfer na hotel v Neapoli nebo Římě.
8. deň: snídaně, transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka Praha – Benátky, Neapol/Řím – Praha vč. let. tax a poplatků cca, odbavené zavazadlo do 20 kg, transfery z/na letiště, doprava lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahŕňa

  • vstupné, fakultativní a lodní výlety, cesty lodí po kanálech v Benátkách, vstupní taxu do Benátek, pobyt. taxa a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje."
  • 5x večeře 1 500 Kč, vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), pojištění vč. storna zájezdu 560 Kč, 1lůžk. pokoj 4 900 Kč, zámek Caserta cca 16 € - platba na místě dle aktuální výše, výlet na Vesuv cca 32 € - platba na místě dle aktuální výše, zámek Caserta - pouze zahrady cca 11 € - platba na místě dle aktuální výše