Itálie - Řím - věčné město - 2023 - CK Poznání
5dňový zájazd
Náročnosť 1
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Vydejte se s námi s fundovaným průvodcem na cestu za velkými památkami do města turistů, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů. 3 lůžkové pokoje mouhou být formou přistýlky.

Termíny a ceny

Termín 27.09. - 01.10.23 streda - nedeľa
MÍSTA NA OVĚŘENÍ
Kód termínu 23RIM14693
Cena
306 €
cena za 5 dní
Termín 25.10. - 29.10.23 streda - nedeľa
Kód termínu 23RIM14691
Cena
306 €
cena za 5 dní

Program zájazdu

1. deň: v poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. deň: ráno příjezd do ŘÍMA, celodenní prohlídka VATIKÁNU (UNESCO), náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a SIXTINSKOU KAPLÍ s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme ANDĚLSKÝ HRAD vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím. Ubytování, večeře.
3. deň: návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác VILLA D´ESTE, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily, antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne návrat do ŘÍMA, antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, monumentální Koloseum – symbol města, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, PANTHEON - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin.
4. deň: dokončení prohlídky ŘÍMA, nejznámější a nejhezčí památky. KAPITOL - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou, Piazza di Spagna se Španělskými schody, FONTÁNA DI TREVI – největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně VILLA BORGHESE s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
5. deň: předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • doprava klim. busem, pobytová taxa, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahŕňa

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 2000 Kč, 2 x večeře 600 kč pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 350 Kč, Galeria Borghese 600 Kč, do 18 let 150 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1,5 měsíce před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně), rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 550 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 80 Kč). Příplatek za svoz dle nástupu

Podobné zájazdy